Subsidieregeling Provincie Zeeland

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Zeeland? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Zeeland.


CPO subsidie Zeeland

Het Ministerie van VROM heeft € 326.000,- ter beschikking gesteld voor het stimuleren van CPO initiatieven in Zeeland. De provincie Zeeland mag dit bedrag vrij besteden, zonder tijdslimiet, mits verantwoording plaatsvindt in de jaarrekening, het geld rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan burgers in alle gemeenten binnen de provincie. Hiertoe is het bedrag ondergebracht bij de stichting CP0 Zeeland. Deze stichting zal een subsidiebedrag verstrekken aan CPO-initiatiefgroepen in Zeeland.

Voorwaarden:

De stichting CPOZ (www.cpoz.nl) zal onder de volgende criteria en randvoorwaarden subsidies verstrekken:

Criteria en subsidievoorwaarden

  • Er moet sprake zijn van een 'collectief (als rechtspersoon) en het project moet in principe ten minste 5 woningen omvatten.
  • De gemeente dient nadrukkelijk medewerking te verlenen aan het CPO-project. Dit dient aangetoond te worden door een brief van het betreffende college van B&W.
  • Om het CPO-initiatief reële slagingskans te geven, moet er aantoonbaar bouwgrond beschikbaar zijn gesteld. Dit dient schriftelijk aangetoond te worden.
  • Het CPO-project moet professioneel begeleid worden. De (reële) begeleidingskosten dienen expliciet verantwoord te worden.
  • Subsidie kan verkregen worden voor de kosten die in de aanloopfase worden gemaakt (voor de hypotheekovereenkomst bij de notaris) voor de (reële) begeleidingskosten, ontwerpkosten, advies bij grondaankoop, advies bij procedures, etc.
  • De subsidie betreft een voorschot voor gemaakte kosten. Per woning wordt maximaal € 4.000 per woning voorgeschoten, met een maximum per project van € 100.000. Het voorgeschoten bedrag dient na de hypotheekovereenkomst teruggestort te worden. Een bedrag van € 10.000 zal alleen bij de eerste drie aangemelde projecten niet teruggestort hoeven te worden