Subsidieregeling Provincie Utrecht

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Utrecht? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Utrecht.


Bijdrage provincie Utrecht

De provincie Utrecht helpt CPO realiseren. Zo zorgen we voor een gevarieerder woningaanbod dat beter is afgestemd op de wensen van woningzoekenden. Binnen CPO zijn er mogelijkheden voor vernieuwing op het gebied van bijvoorbeeld collectieve voorzieningen, duurzaamheid en de combinatie van werken en wonen. Gemeenten hebben baat bij de betrokkenheid van de bewoners bij de buurt. Ook voor starters zijn CPO-projecten interessant: door CPO kunnen huizen zo’n 20 % goedkoper worden gebouwd.

Fasering CPO-projecten en voorwaarden voor ondersteuning

Bij de ontwikkeling van CPO-projecten kan grofweg de projectmatige fasering worden gevolgd van
initiatieffase, definitiefase, planfase en realisatiefase. De provincie kan ondersteuning leveren tot de
realisatiefase. Waar deze ondersteuning uit bestaat en aan welke voorwaarden de initiatiefgroep moet
voldoen, leest u in dit document.

Oriëntatie- en initiatieffase

Aanpak
In deze fase is de (nieuwe) groep de mogelijkheden aan het verkennen om in groepsverband een
woningbouwproject te realiseren. Activiteiten die daarbij aan de orde zijn:
• het uitwerken van de globale plannen;
• het oprichten van een rechtspersoon;
• het beschrijven van de globale organisatie, het zoeken van een locatie.

In deze fase is het afbreukrisico nog vrij groot: de plannen zijn wellicht niet realiseerbaar of de groep
valt uit elkaar. Initiatiefgroepen kunnen in deze fase veel behoefte hebben aan een extern adviseur die
hen begeleidt bij de eerste stappen om te komen tot een basisdocument waarin de haalbaarheid van de
plannen is uitgewerkt en waarin de verwachtingen van de verschillende deelnemers zijn
samengebracht. Het kan hierbij gaan om een relatief lichte ondersteuning van een beperkt aantal
adviesdagen.

Voorwaarden om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen komen:
• er is sprake van een globaal plan met minimaal tien woningen;
• er is aantoonbaar sprake van een groep;
• er is contact geweest met de betrokken gemeente.

Beoogd resultaat
Het eindproduct van deze fase is een door het collectief vastgesteld basisdocument waarvan het
draagvlak is geborgd omdat de groep zich heeft verenigd in een rechtspersoon.

Bijdrage door provincie
Ondersteuning door een extern adviseur van maximaal €5.000 per project.

Definitiefase

Aanpak
In deze fase gaat het om een intensieve periode waarin in nauwe samenwerking met de gemeente en
andere partijen het plan verder moet worden uitgewerkt.
• de globale plannen moeten in collectief verband worden uitgewerkt in een concreet
programma van eisen;
• er moeten zeven onderhandelingen plaatsvinden en afspraken worden gemaakt met de
gemeente over de exacte locatie;
• er moeten contacten worden gelegd met een architect;
• de financiën moeten worden uitgewerkt inclusief de inschatting van de risico’s.

In deze fase bestaat de ondersteuning uit een adviseur die een rol heeft als een soort projectcoördinator
en die vanuit zijn expertise ook de gemeente bij het initiatief betrokken houdt. Ook de gemeente kan
op deze wijze worden ondersteund.

Voorwaarden: om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen komen

• er is een basisdocument waarin de plannen van de initiatiefgroep zijn vastgelegd;
• er is sprake van een rechtspersoon.

Beoogd resultaat
Resultaat van deze fase is een door het collectief vastgesteld programma van eisen en een
ontwikkelovereenkomst

Bijdrage door provincie
Ondersteuning door een extern adviseur van maximaal €20.000 per project.

Planfase

In deze fase wordt het definitieve ontwerp vastgesteld en worden afspraken vastgelegd. De grond
wordt verworven, het ontwerp van de woningen en de eventueel andere voorzieningen wordt definitief
bepaald en de bouw wordt voorbereid. De externe adviseur is in deze fase nauw betrokken bij het
technisch vertalen van het voorlopige ontwerp in de definitieve vormgeving en de bijhorende
financiële afspraken.

Voorwaarde om voor ondersteuning in aanmerking te kunnen komen
Een door het collectief vastgesteld programma van eisen en een ontwikkelovereenkomst.

Beoogd resultaat

Resultaat van de ze fase is een definitief bouwplan inclusief de afspraken met de verschillende
betrokken partijen op basis waarvan de bouw gestart kan worden

Bijdrage door provincie
Ondersteuning door een extern adviseur van maximaal €50.000,- per project.

Meer informatie

Meer informatie over CPO en ondersteuning door de provincie vindt u op www.provincie-utrecht.nl/cpo. U kunt ook het provinciale handboek aanvragen of een afspraak maken via Vincent.van.Esch@provincie-utrecht.nl (projectleider) of via marjolein.wielaert@provincie-utrecht.nl.