Subsidieregeling Provincie Limburg

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Limburg? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Limburg.


Een Limburgse CPO-regeling

De provincie Limburg wil de komende jaren werk maken van collectief particulier opdrachtgever (CPO). Zij ziet CPO als één van de instrumenten om de keuzevrijheid en differentiatie op de Limburgse woningmarkt te vergroten en concreet in te spelen op behoeften van burgers in een nichemarkt. Bedienen van deze markt door de regeling betekent een stimulans voor het vervullen van de specifieke woonwensen van groepen burgers gemeenschappelijk hun eigen woning willen bouwen en het vasthouden c.q. (beter) binden van deze groep aan de provincie. Dit wil de provincie via de regeling als volgt bewerkstelligen:
• het stimuleren van CPO door en binnen gemeenten. Het gaat hierbij om vormen van educatie, communicatie, informatie en advies om CPO binnen de gemeenten beter/steviger te verankeren;
• het stimuleren en ondersteunen dat CPO-woningbouwprojecten daadwerkelijk gerealiseerd worden. Alvorens deelnemers aan een CPO-project daadwerkelijk tot afsluiting van de hypothecaire lening en op basis daarvan bouw van de woningen kunnen overgaan, verstrijkt de nodige tijd waarin wel allerlei kosten gemaakt moeten worden. In het voortraject kan de financiering daardoor een probleem zijn.

De provinciale regeling ziet hierin tegemoet en neemt een deel van deze onzekerheid weg.
Door met de regeling concreet op deze twee sporen in te zetten, wil de provincie Limburg een zo groot
mogelijk effect van het bevorderen van CPO in Limburg bereiken.

Beschikbare financiële middelen

Voor de verschillende onderdelen van de provinciale CPO-regeling is in de huidige coalitieperiode (2007- 2011) door Gedeputeerde Staten van Limburg in eerste instantie een totaalbedrag van € 587.303, ter- beschikking gesteld. Daarbovenop kan de Provincie besluiten om in de komende jaren (binnen de huidige coalitieperiode) extra financiële middelen ter beschikking te stellen voor deze regeling indien blijkt dat dit nodig c.q. wenselijk is.

Subsidievoorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, stellen Gedeputeerde Staten van Limburg een aantal
voorwaarden. Voor het realiseren van een CPO-project moet het aantal woningen uit minimaal 5 koopwoningen bestaat en liefst uit meer woningen. De reden hiervoor is dat bij CPO-projecten door het bouwen van meerdere woningen schaalvoordelen ontstaan, waardoor de woningen goedkoper kunnen worden gebouwd. Dus, hoe meer woningen binnen een CPO-project, des te groter de schaalvoordelen zijn. Met een ondergrens van 5 koopwoningen wordt daarnaast de mogelijkheid geboden dat ook in meer landelijke kernen CPO-projecten gerealiseerd kunnen worden. Voor de realisatie van een CPO-project is medewerking van de gemeente een randvoorwaarde. Bij nieuwbouw zal aan de gemeente gevraagd worden of er bouwgrond beschikbaar is. Vaak zal de gemeente degene zijn die de bouwgrond beschikbaar stelt, maar dat kan ook door een andere partij worden gedaan. Bij bestaande bouw is het van belang dat het betreffende gebouw geschikt is c.q. gemaakt kan worden voor woningbouw. Ook hier vervult de gemeente een belangrijke rol en zal zij haar medewerking moeten verlenen. Daarnaast zal de gemeente aan de CPO-groep moeten aangeven hoe een project binnen een bestemmingsplan kan passen of mee moeten werken aan een wijziging of
vrijstelling van het bestemmingsplan als dat nodig blijkt te zijn. En de gemeente zal uiteindelijk bereid
moeten zijn een bouwvergunning voor het CPO-project af te geven. Voorts is het van belang dat de binnen het CPO-project te realiseren woningen onderdeel maken van een regionale woonvisie c.q.regionaal woningbouwprogramma. Dit om te waarborgen dat kwalitatieve en kwantitatieve afstemming t.o.v. het regionaal woonbeleid en woningbehoeften goed is geregeld.

Bij een woningbouwproject komt veel kijken en bij een CPO-project komt daar de afstemming tussen de deelnemers nog eens bij. Het is daarom belangrijk dat het voortraject van een CPO-project zo goed
mogelijk verloopt. Vandaar dat de voorwaarde wordt gesteld dat het project professioneel wordt begeleid bijvoorbeeld door een bouwbegeleidingsbureau dat kennis en ervaring heeft met (het begeleiden van) CPO-projecten of het begeleiden van bouwprojecten van particulieren. De voorwaarde van professionele begeleiding geldt ook voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek bij bestaande bouw waarbij met name specifieke bouwtechnische en stedenbouwkundige kennis en ervaring nodig zal zijn. De subsidie bij een CPO-project is bedoeld om de kosten in het voortraject gedeeltelijk te financieren omdat het voor particulieren lastig kan zijn deze financiering in de voorfase voor elkaar te krijgen. Op het moment dat de voorfase is afgerond, is het blijkbaar al gelukt de financiering rond te krijgen voor het voortraject en is deze dus niet meer nodig. Als het voortraject is afgerond, kan er daarom geen subsidie meer worden aangevraagd op basis van de regeling. Huurwoningen in een CPO-project komen niet in aanmerking voor subsidie. De reden hiervoor is dat de provincie ervan uitgaat dat de eigenaar/verhuurder van de woningen de kosten in het voortraject zelf kan financieren. Er mag wel subsidie worden aangevraagd voor CPO-projecten waarin zowel huur- als koopwoningen worden gerealiseerd. Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie tellen alleen de subsidiabele kosten (zie onder) van de te realiseren koopwoningen (met een ondergrens van 5) in het CPO-project mee.

Subsidiabele kosten en formulieren

Voor de regeling zijn de volgende kosten subsidiabel. Er wordt ook aangegeven welke formulier(en)
hiervoor gebruikt moeten worden:

CPO-project
Alleen kosten die betrekking hebben op de collectieve initiatieven uit het voortraject van een te realiseren CPO-project in nieuwbouw en bestaande bouw komen in aanmerking voor subsidie.
De kosten voor het bewerkstelligen van collectiviteit of collectieve elementen van samenwerking zijn voor 75% subsidiabel met een maximum van € 4.000, per woning in de nieuwbouw en een maximum van € 5.000, per woning in bestaande bouw. In beide gevallen geldt een ondergrens van € 1000, per woning. Het betreft bijvoorbeeld kosten voor:
• het oprichten van een rechtspersoon (vereniging of stichting) ten behoeve van de realisatie van het CPO-project;
• de inhuur van een gezamenlijke procesbegeleider of coördinerend architect;
• het gezamenlijk ontwerp en de bouwtekeningen van de woningen (architect, aannemer);
• overige kosten die voortkomen uit collectiviteit of collectieve elementen in het voortraject.

Welk formulier(en) gebruiken?
• Voor het aanvragen van de subsidie: formulier  aanvraagformulier subsidie CPO-project en voorbeeldbrief medewerking gemeente aan CPO-project;
• Zodra de bouwvergunning is afgegeven of bij beëindiging van het project voordat de bouwvergunning is afgegeven: aanvraagformulier vaststelling subsidie CPO-project en evaluatieformulier CPO-project

Haalbaarheid CPO in bestaande bouw
Bij bestaande bouw bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek ter bepaling of CPO-woningbouw in een gebouw mogelijk is. Daar deze fase
voorafgaat aan het voortraject van een CPO-project kan voor dit onderdeel subsidie worden aangevraagd. De kosten zijn voor 50% subsidiabel met een maximum van € 7.500, per onderzoek/studie en met een ondergrens van € 1000, per onderzoek/studie.
Het gaat dan om de volgende kosten:
• het oprichten van een rechtspersoon (vereniging of stichting) ten behoeve van de uitvoering van de haalbaarheidsonderzoek c.q. studie en eventueel daaruit volgend de realisatie van het CPO-project;
• de kosten van de haalbaarheidsonderzoek (bijvoorbeeld de inhuur van een bureau).

Welk formulier(en) gebruiken?
• Voor het aanvragen van de subsidie: formulier aanvraagformulier subsidie haalbaarheid CPO-project bestaande bouw;
• Zodra de bouwvergunning is afgegeven of bij beëindiging van het project voordat de bouwvergunning is afgegeven:  aanvraagformulier vaststelling subsidie haalbaarheid CPO-project bestaande bouw

Meer informatie

Voor meer informatie over de Limburgsche CPO regeling en het provinciale woonbeleid is te vinden op de provinciale website: http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/ruimtelijkeontwikkelingvolkshuisvesting/bouwenenwonen/bouwenenwonen.asp