Subsidieregeling Provincie Drenthe

Wil je samen een eigen huis bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap in de provincie Drenthe? Hieronder is meer informatie te vinden over de subsidieregeling CPO van de provincie Drenthe.


Subsidieregeling CPO provincie Drenthe

Met deze eenmalige subsidie van het ministerie van VROM wil de provincie Drenthe streven naar meer keuzevrijheid en variatie op de Drentse woningmarkt en inspelen op behoeften van groepen burgers die in gezamenlijkheid hun eigen woning willen bouwen. De gemeenten wordt gevraagd in het woonplan in te gaan op de mogelijkheden hiervoor.

Doelgroep

De beleidsregel is van toepassing op een groep van particulieren die in groepsverband, zonder winstoogmerk, een kavel of pand aankopen om gezamenlijk woningen te realiseren. De CPO-groep treedt in de vorm van een stichting of vereniging op als 1 opdrachtgever richting architect en aannemer.

Activiteiten die onder een CPO project vallen zijn:

• nieuwbouw van koopwoningen dan wel een mix van nieuwbouw van koop- en huurwoningen
• verbouw van bestaande panden (functiewijziging, bijvoorbeeld verbouw van school of kerk tot woningen)
• ingrijpende renovatie van woningen (waarbij bewoners uitgeplaatst moeten worden)

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking:
• de notariskosten ten behoeve van het oprichten van de stichting of vereniging; en
• de kosten voor het inschakelen van de deskundige of deskundigen voor procesbegeleiding, de centrale coördinator of een architect gedurende het voortraject

Aanvragers

Subsidie kan slechts worden aangevraagd door een groep particulieren die in een vereniging of stichting samenwerken.

Criteria voor subsidieverlening

Een subsidieaanvraag voldoet in elk geval aan de volgende criteria.
1. De aanvraag is voorzien van een advies van de gemeente waar het project gebouwd zal worden.
2. Het project past binnen het door provinciale staten van Drenthe vastgestelde Provinciaal omgevingsplan en het woonplan van de desbetreffende gemeente.
3. Het CPO-project bestaat uit ten minste 3 woningen. Gedeputeerde staten zijn bevoegd in specifieke situaties hiervan af te wijken.
4. De gemeente waarin het CPO-project gerealiseerd gaat worden, verleent medewerking aan het CPO-project. Deze medewerking moet blijken uit het feit dat er locaties met bouwgrond beschikbaar zijn voor het CPO-project en de bereidheid van de gemeente om realisatie van het CPO-project op die locaties mogelijk te maken.
5. De aanvragende CPO-groep wordt tijdens het voortraject van het project begeleid door een professionele partij die zelf geen direct (financieel) belang heeft in de realisering van dat project.

Criteria voor subsidie-uitsluiting

Een subsidieaanvraag wordt in elk geval afgewezen:
1. indien op het moment dat het voortraject is afgerond er voor het betreffende CPO-project geen aanspraak meer kan worden gemaakt op deze regeling. Het voortraject is afgerond als er een bouwvergunning is verleend;
2. het een CPO project betreft van enkel huurwoningen.

Subsidieplafond

Voor de uitvoering van de Beleidsregel collectief particulier opdrachtgeverschap is eenmalig een bedrag beschikbaar van € 358.406,--.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-- per project.

Informatie:

Meer informatie over de subsidieregeling CPO van de provincie Drenthe en aanvullende zaken zoals procedureomschrijving en  aanvraagformulier op de provinciale website http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/reglementen_en_0/beleidsregel_collectief_particulier_opdrachtgeverschap