De architect in het CPO proces

In dit overzicht is per fase aangegeven welke behoeften collectieve opdrachtgevers hebben en daarnaast is aangegeven welke diensten architecten de opdrachtgevers zouden kunnen aanbieden. Of een architectenbureau die diensten wil of kan aanbieden is afhankelijk van de doelstelling van het bureau, van de persoonlijkheid van de betrokkenen en van de kennis en kunde van de medewerkers. Het blijkt minder af te hangen van de grootte van het bureau. Bij minder grote bureaus is het wel noodzakelijk dat de personen all-round zijn. Ze moeten helder communiceren, inzicht hebben in het geheel, naast vormgeven ook beschikken over grote materiaalkennis en ze moeten kostenconsequenties paraat hebben. In de laatste kolom is aangegeven op welke gebieden adviesbureaus werkzaam zijn en ingezet kunnen worden.


Fase 3 - Planvoorbereidingsfase

Behoeften collectieve opdrachtgevers

Mogelijke dienstverlening architecten

Adviesbureaus/
derden

3.1 Keuze architect Vastleggen in contracten
– met iedere deelnemer afzonderlijk
i.v.m. verzekeringen
– fasering van de opdracht
– vastleggen van derden (constructeur,
bouwfysica)
– afspraken over communicatie
Adviesbureaus
3.2 Inventarisatie van collectieve en
individuele woonwensen
Biedt ondersteuning, wijst op dilemma’s/
keuzen, legt resultaten vast
Adviesbureaus
3.3 Vastleggen Programma van Eisen Ondersteuning bieden/vastleggen PvE Adviesbureaus
3.4 Maken stedenbouwkundig ruimtelijke opzet Maken stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundige
3.5 Opstellen exploitatieopzet Door interne bouwkostendeskundige Bouwkostenadviseur
3.6 Werven kopers Organiseert informatie avonden, presenteert werkwijze en voorbeeldprojecten Adviesbureaus
Makelaars
3.7 Selectie tuin- en landschaps-
architect ten
behoeve van omgevingsfactoren
Biedt ondersteuning bij de selectie Adviesbureaus
3.8 Voorlopig ontwerp (incl. kostenbegroting) Ontwerpt en maakt kostenraming,
voert overleg met adviseurs
Bouwkostenadviseur
3.9 Definitief ontwerp
– overleg gemeentelijke diensten,
welstand en andere adviseurs
– afsluiten met een kostenbegroting
Ontwerpt, overlegt met gemeentelijke diensten
en adviseurs, maakt kostenbegroting
Bouwkostenadviseur
Constructeur
3.10 Woningen toewijzen -
3.11 Inpassen individuele woonwensen Adviseert en past tekeningen aan
3.12 Aanvragen bouwvergunning Aanvragen bouwvergunning
3.13 Bouwvoorbereiding
– bestek > GWI-garantie wel /niet
– bestektekeningen
– directiebegroting
Maakt bestek, bestektekeningen en
directiebegroting
Bestekschrijver
Bouwkostenadviseur
Bouwkundig
adviesbureau
3.14 Aanbesteding Bepalen aanbesteding of in bouwteam
Regelt aanbesteding en opdrachten aan aannemer
Adviesbureaus
3.15 Opstellen splitsingsakte Maakt splitsingstekeningen Notaris

Bron: Bouwen met je buren - deel 1. Uitgave STAWON

Bouwen met je buren is een nuttige handleiding voor architecten en opdrachtgevers die zich met collectief particulier opdrachtgeverschap bezig houden. De uitgave bestaat uit twee losse delen.
(samen 86 pagina's; 24 x 17 cm)

De losse delen zijn samen te bestellen voor € 12,00
  • Baas in eigen huis
  • Onervaren, kritische en bijzondere opdrachtgevers
  • Wie begeleidt het proces?
  • Bouwen met je buren, een vak apart!
  • Bouwen met je buren in de praktijk